Комунальний заклад освіти "Дошкільний навчальний заклад (центр розвитку дитини) № 259" Дніпровської міської ради

   

Звіт завідувача ДНЗ №259 перед педагогічним колективом та громадськістю

   

З В І Т

ЗАВІДУВАЧА КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ОСВІТИ

«ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

(ЦЕНТР  РОЗВИТКУ  ДИТИНИ) № 259»ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

ВОРОНЮК  ЛЮДМИЛИ  ЯКІВНИ

 

      1. ЗВІТ завідувача КЗО « ДНЗ ( црд ) № 259 « Дніпровської  міської ради за 2018 – 2019 навчальний рік Воронюк Людмили Яківни перед педагогічним колективом та громадськістю 30.05.2019 року.

      2. Даний звіт зроблений на підставі Наказу Міністерства освіти і бнауки України  № 178 від 23 березня 2005 року та «Положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів про свою діяльність перед педагогічним колективом та громадськістю».

      3. Мета:

      Подальше утвердження відкритої і демократичної державно-громадської системи управління навчальним закладом, поєднання державного і громадського контролю за прозорістю прийняття й виконання управлінських рішень запровадження колегіальної етики управлінської діяльності завідувача.

       Завдання звітування:

1.Забезпечити прозорість, відкритість і демократичність управління навчальним закладом.

2.Стимулювати вплив громадськості на прийняття та виконання керівником відповідних рішень у сфері управління навчальним закладом.

       Порядок денний:

1.Звіт завідувача КЗО «ДНЗ (црд) № 259» Воронюк Л.Я. « Про роботу керівника  комунального закладу освіти «Дошкільний навчальний заклад (центр розвитку дитини) № 259»  Дніпровської міської ради у 2018 – 2019 навчальному році.

1.1. Звіт завідувача КЗО «ДНЗ (црд) № 259»  Воронюк Л.Я.

1.2. Відповіді завідувача на запитання.

1.3. Обговорення звіту завідувача ДНЗ.

1.4. Таємне голосування.

1.5. Прийняття рішення загальних зборів.

І. ЗАГАЛЬНА  ХАРАКТЕРИСТИКА

Дошкільний навчальний заклад № 259 розпочав функціонування  у 1967 році Сьогодні – це сучасний заклад  , пріоритетними завданнями діяльності якого є:

- оновлення змісту та гуманізація  цілей дошкільної освіти, пошук сучасних підходів до організації ефективного життєвого простору – природного, культурного, соціального, простору «Я» кожної дитини;

- гармонійний та різнобічний розвиток дошкільника, формування його особистості, створення в умовах дошкільного навчального закладу розвивального життєвого простору;

- забезпечення ранньої соціальної адаптації дітей до умов дошкільного навчального закладу та готовності до шкільного нвчання;

- надання методичної та консультаційної допомоги родинам, залучення батьків до процесу виховання, навчання дітей;

- проведення інклюзивного навчання, здійснення психолого-педагогічного супроводу дітей з «особливими» потребами шляхом використання корекційно-відновлювальних та розвивальних програм комплексного та індивідуального характеру;

 - взаємодія з громадськими організаціями з метою сприяння всебічному розвитку дітей.

З метою втілення у життя поставлених завдань у навчальному закладі створені необхідні умови. Всі приміщення оснащені  потрібним обладнанням у відповідності з сучасними методичними вимогами . При цьому особлива увага приділяється  поліпшенню якісних параметрів: естетичності, гігієнічності, комфортності, функціональної надійності та безпеки, відповідності до вікових особливостей дітей.

Навчальна діяльність дітей відбувається у групових кімнатах та спеціальних приміщеннях, а саме:

- методичний кабінет;

- музична зала;

- кабінет психологічного розвантаження та проведення корекційно-    відновлювальної роботи з дітьми;

- кабінети вчителів-логопедів та корекційних педагогів;

- комплекс  групових кімнат;

- прогулянкові майданчики для кожної вікової групи;

- спортивний майданчик.

 

ІІ. СКЛАД  ВИХОВАНЦІВ

За проектною потужністю дошкільний навчальний заклад розраховано на 220  місць для дітей від 2 років до 6 (7) років. У поточному навчальному році заклад відвідували 265 дітей, в тому числі дітей раннього віку – 45, дошкільного віку – 220, хлопчиків -139, дівчаток  -126.

Групи комплектуються переважно у червні – серпні місяці згідно заяв батьків, які стоять на електронному обліку.

Спеціалізовані групи комплектуються згідно висновків Комунальної установи «Інклюзивно- ресурсний центр» IN- kids» Дніпровської міської ради.

У 2018-2019 навчальному році укомплектовано 11 вікових груп:

- дві групи раннього віку  - третього року життя;

-9 груп – дошкільного віку.

З них : 5 груп – логопедичні; 1 група для дітей з затримкою психологічного розвитку;   1 група для дітей зі складними порушеннями психологічного розвитку в тому числі діти з синдромом Дауна, дитячим  аутизмом, гіперактивні діти.

Заклад працює за 5-денним режимом роботи з 10,5 годинним перебуванням дітей. Одна група – з продовженим робочим днем  - 12 годин.

 

 ІІІ. КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Колектив закладу  складається з  50 чоловік, з них -  28 педагогічних працівників, 1 медичного працівника  та    обслуговуючого персоналу - 22 чоловік.

Педагогічний процес у ДНЗ забезпечують кваліфіковані спеціалісти: завідувач та вихователь-методист,  інструктор  з   фізичного виховання, 2 музичні керівники, 15 вихователів, практичний психолог,  2 корекційних педагога, 5 вчителів логопедів.

 

Кваліфікаційний рівень педагогів:

- спеціаліст -   11  педагогів;

- спеціаліст «другої категорії» - 6 педагогів;

- спеціаліст «першої категорії» -  4  педагоги ;   

- спеціаліст « вищої категорії» - 7 педагогів;   

З них мають:

- педагогічне звання «Вихователь-методист» -   8  педагогів;

- педагогічне звання « Вчитель-методист» - 2

- педагогічне звання «Відмінник освіти – 2. 

 

 Слід відмітити, що адміністрація закладу створює оптимальні умови для постійного професійного зростання  членів педагогічного колективу. Щороку згідно графіка курсової перепідготовки педагогічні працівники проходять курси підвищення кваліфікації та підлягають атестації відповідно  до Положення про атестацію педагогічних працівників. В поточному навчальному році підвищили свою кваліфікацію при інституті післядипломної педагогічної освіти - 9    педагогів,    проатестовано .10 педагогів.

За 2018-2019 навчальний рік штат закладу поповнили 3 чоловіка, із них:

- обслуговуючого персоналу – 3.

Адміністрація  створює працівникам необхідні умови для плідної роботи. В цілому робота колективу ДНЗ відмічається стабільністю та позитивною результативністю.

 

ІV. НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ

     Дошкільний навчальний заклад здійснює свою діяльність відповідно до нормативних документів та законодавчих актів України:

- Конституція України

- Закон України « Про освіту»

- Закон України « Про дошкільну освіту»

- Закон України « Про мови в Україні»

- Закон України «Про охорону дитинства» №2402-III  від 26.04.2001 .Положення про дошкільний навчальний заклад. Постанова КМУ № 305 від           12.03.2003.

- Конвенція ООН про права дитини.

- Національна доктрина розвитку освіти. Указ Президента України № №347-2002 від 17.04.2002.

- Положення про атестацію педагогічних кадрів України зі змінами та доповненнями. Наказ №930 від 06.10.2010.

- «Планування роботи в дошкільному навчальному закладі». Інструктивно-методичний лист МОНУ №1/9-455 від 03.07.2009, «Організація освітнього процесу в дошкільному навчальному закладі». Інструктивно-методичний лист МОНУ №1/9-393 від 10.06.2009, «Інструкція про ділову документацію в дошкільних закладах».

- « Типовий перелік обов’язкового обладнання, навчально-наочних посібників та іграшок». Наказ МОНУ №509 від 11.09.2002, Методичні рекомендації  «Підбір і використання іграшок для дітей раннього віку у дошкільних навчальних закладах».

А також, відповідно до власного Статуту, річного плану роботи та відповідних програм

 

V.ЧИННІ ОСВІТНІ ПРОГРАМИ, ЗА ЯКИМИ БУДУЄТЬСЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ ПРОЦЕС У ДНЗ ( црд ) № 259:

     Для ефективного вирішення проблем навчання та виховання дітей педагоги перебувають у постійному творчому пошуку,  експериментують та впроваджують сучасні перспективні програми та методики.

Навчально-виховний процес організовується на основі Базового компоненту дошкільної освіти України, а також згідно програми «Дитина», автор О.В.Проскура, яка спрямована на цілісний, збалансований розвиток дитини.

Завдання інваріативної частини навчального плану реалізуються згідно парціальних програм, а саме:

- « Навчання читанню дітей від 2 до 6 років». Н.А.Зайцев. –педагоги  групи №9;

-«Готуємося до школи». Програмно-методичне оснащення корекційно-розвивального виховання та навчання дошкільників з ЗПР. Шевченко С.Г.,1998р.-корекційний педагог;

- «Довкілля і розвиток мовлення».Програма розвитку дітей дошкільного віку з розумовою відсталістю. Методичні рекомендації. Міненко А.В.,Мекушко О.І.-вчитель-логопед;                        

-«Віконечко». Програма розвитку, навчанні та виховання дітей дошкільного віку із затримкою психологічного розвитку. Т.В.Сак. – вчитель-логопед;

-«Розвиток соціально-емоціональної сфери дошкільників», Л.М.Гумовська,2011р.. – практичний психолог.

Практичним психологом закладу розроблені і втілюються у роботу індивідуальні програми взаємодії з дітьми з синдромом Дауна, гіперактивними дітьми, а також з дітьми з проявами агресивності, тривожності.

Розроблена програма «Формування позитивних рис характеру, корекція небажаних проявів поведінки та соціалізація дітей з особливими потребами».

Колектив закладу у 2017-2018 навчальному році продовжив роботу над проблемою «Соціалізація особистості громадського суспільства». Успішно працює творча група під керівництвом вихователя-- Швець О.В..Визначення освітніх стратегій соціалізації особистості дитини, розробка показників соціального розвитку дітей різних вікових груп, удосконалення системи психолого-педагогічного супроводу як важливого чинника процесу соціалізації – основні завдання роботи педагогів в процесі реалізації вказаної проблеми.

Організовуючи навчальну діяльність, педагоги закладу систематично використовують завдання експериментально-дослідницької діяльності, проблемно-пошукові ситуації та інші методи і прийоми, що позитивно зарекомендували себе в сучасній дидактиці. З урахуванням контингенту дітей, а саме того, що більшість вихованців мають «особливі» потреби, педагоги доцільно диференціюють роботу з ними на заняттях і у повсякденному житті.

Основним напрямком роботи з дітьми раннього віку є забезпечення їх емоційного комфорту під час перебування у закладі, створення сприятливих умов для їх психічного і фізичного розвитку. Особлива увага надається розвитку сенсорних почуттів.

Педагоги та спеціалісти закладу надають пріоритети організації психолого-педагогічного супроводу дітей з порушенням мовлення, емоційно-вольової сфери. Успішно здійснюється освіта дітей з « особливими» потребами Адже таких дітей у нас 42% від загальної кількості. Корекційно-розвивальна та відновлювальна  робота з такими дітьми проводиться за спеціальними індивідуальними програмами з використанням інноваційних технологій.

Особлива увага у колективі надається збереженню психологічного здоров’я усіх учасників освітнього процесу: дітей, педагогів, батьків. Гуманізація відносин, комфортність, психологічна просвіта – першочергові напрямки перебудови виховання у навчальному закладі на якісно новій основі.

Моніторинг стану  засвоєння дітьми програми в усіх вікових групах є головним показником результативності роботи педагогів та усього колективу у цілому.  Діагностика дошкільників по засвоєнню програми «Дитина» показала, що більшість вихованців – 71% - мають високий, достатній та середній рівень.

Головною метою роботи колективу дошкільного закладу є виховання дитини здатної продовжувати навчання упродовж усього життя, досягати успіху. Вивчення готовності дітей до шкільного життя надзвичайно важливо. У квітні 2019 року практичним психологом було обстежено 77 дітей. Встановлено стартовий рівень шкільної готовності вихованців:

 - Високий – 19%,

 - достатній -37%

- середній   - 38%%,

- низький    - 6%

Велика увага приділялася наступності   дошкільної та початкової освіти. Підвищуючи рівень мотиваційної готовності дітей до навчання в школі, вихователі знайомили дітей старших груп з правилами поведінки учнів, читали літературні твори, проводили бесіди про школу, ходили на екскурсії до школи. Випускники нашого дошкільного закладу мають необхідну як загальну ( фізичну, інтелектуальну, особистісно-вольову), так і спеціальну готовність, включаючи засвоєння предметних знань, умінь, навичок.

ЗАХОДИ ЩОДО ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ПЕДАГОГІЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ  У НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС

Сучасна освіта вимагає докорінного переосмислення напрямків освіти, освоєння прогресивних технологій духовного розвитку особистості, створення умов для розкриття творчого потенціалу дитини. Мова йде про принципово нові психолого-педагогічні ідеї, концепції, технології, в центрі яких особистість дитини з її потребами, інтересами. Цьому сприяє впровадження інноваційних технологій у навчально-виховний процес, забезпечення педагогів новітньою методичною літературою,періодичними підписними виданнями, сучасним дидактичним та ігровим матеріалом.

Протягом 2018-2019 навчального року в закладі регулярно проводились семінари-практикуми, майстер-класи, працювала школа молодого педагога.

Вихователі будують свою роботу з урахуванням поставлених на рік завдань, сучасних вимог у навчанні та вихованні дітей

Як керівник закладу, я завжди підтримую та стимулюю творчу ініціативу працівників щодо вдосконалення освітньої роботи, заохочую творчі пошуки педагогів.

 

VІ. СОЦІАЛЬНА АКТИВНІСТЬ ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

Працівники дошкільного закладу займають активну соціальну життєву позицію та привчають дітей з дошкільного віку розуміти соціальну значимість участі у заходах різного рівня.

Впродовж 2018 – 2019 навчального року педагогічний колектив приймав участь:

-  у районному методичному об’єднанні  «Українське декоративно-ужиткове мистецтво – неодмінна складова художньо-естетичного розвитку дошкільника»

  – у конкурсі «Веселі старти» з елементами футболу.

 

VІІ. РОБОТА МЕДИЧНОГО ПЕРСОНАЛУ

На достатньому рівні ведеться медичне обслуговування, яке здійснює медична сестра старша Ляхно Віра Степанівна. Головним завданням є дотримання санітарно-гігієнічного режиму в приміщенні і на території, проведення оздоровчо-профілактичної роботи  та організація харчування дітей.

Планомірно проводяться антропометричні  виміри дітей: групи раннього віку – 1 раз у місяць, садові групи – 1 раз у квартал. Регулярно проводиться огляд дітей на педикульоз, раз на рік проводяться обстеження на ентеробіоз.

Згідно наказу МОЗ України  в ід  30.01.01 року « Про порядок профілактичних щеплень в Україні» відповідно до віку дітей в дошкільному закладі  проводяться профілактичні щеплення після письмової інформованої  згоди батьків та огляду кожної дитини дитячим педіатром. Контроль за своєчасним проведенням щеплень також здійснює медична сестра.

Хочеться звернути увагу на тісний контакт педагогів та медичної сестри щодо оздоровчо-профілактичної роботи. Постійно проводиться моніторинг захворюваності дітей в кожній віковій групі і у закладі в цілому.

Під постійим контролем температурний режим приміщень, особливо в осінньо-зимовий період.

Під контролем адміністрації залишається і медичне обслуговування педагогічних працівників та обслуговуючого персоналу. Двічі на рік працівники проходять поглиблений медичний огляд, проводяться обстеження у бак лабораторії.

 

VІІІ. ОРГАНІЗАЦІЯ ХАРЧУВАННЯ У ДНЗ

       У 2018-2019 навчальному році робота з організації харчування дітей здійснюється згідно рішення Дніпровської міської ради від 21.06.2017 року «Про запровадження змін в організації харчування дітей в навчальних закладах (аутсорсинг з послуг харчування дітей), які підпорядковані департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради – « з метою оптимізації витрат бюджетних коштів на забезпечення харчування дітей у навчальних закладах».

       Міська рада здійснила перерозподіл оплати за харчування:

батьки сплачують 40%, бюджет – 60%.

Вартість харчування на день складає:  сад – 50,05 грв.,

                                                                  ясла – 31,05 грн.

Батьки сплачують: сад – 20,52 грн., ясла – 12,73 грн.

У  навчальному закладі послуги харчування здійснює фірма

ТОВ « Контракт-продрезерв5».

Найважливішою умовою правильної організації харчування дітей є суворе дотримання санітарно-гігієнічних вимог до харчоблоку та процесу приготування і зберігання їжі. З метою профілактики кишкових захворювань працівники дотримуються встановлених вимог до технологічної обробки продуктів , правил особистої гігієни. Результатом є відсутність випадків отруєнь і кишкових  захворювань дітей.

Усі продукти харчування, що надходять до ДНЗ, відповідають вимогам державних стандартів, супроводжуються сертифікатами якості, висновками санітарно-епідеміологічної експертизи.

Одним із важливих моментів контролю за якістю харчування дітей в ДНЗ є виконання затвердженого набору продуктів, що реєструється медичною сестрою в «Журналі обліку виконання натуральних норм харчування». На основі данних цього журналу кожні 10 днів проводиться аналіз, а в разу потреби – корекція харчування.

Медична сестра веде документацію щодо харчування дітей  разом з завідувачем виробництва контролює технологію приготування їжі, вихід та якість готових страв, санітарний стан харчоблоку, дотримання правил особистої гігієни персоналу, здійснює контроль за організацією харчування у групах, проводить санітарно-просвітницьку роботу серед батьків.

Питання харчування  дітей знаходиться під постійним контролем з боку завідувача ДНЗ, а також представниками Ради закладу та батьківського комітету.

                                         

У закладі харчуються діти пільгових категорій:

- безкоштовно:

діти – інваліди  - 4 дітей

діти з малозабезпечених родин – 2

діти, які знаходяться під опікою - 2

діти воїнів АТО  - 8

- 50% від загальної суми:

Багатодітні родини – 14 родин (17 дітей).

Робота з організації харчування дітей у ДНЗ ведеться на достатньому рівні.

 

ІХ. ОРГАНІЗАЦІЯ  РОБОТИ  З СІМ’ЯМИ  ВИХОВАНЦІВ

Взаємодія з родинами вихованців  орієнтована на пошук таких форм  і методів роботи, які дозволяють врахувати актуальні потреби батьків, сприяють формуванню активної батьківської позиції. Дошкільний заклад підтримує бажання батьків поповнювати знання, необхідні для виховання та оздоровлення дітей. Педагогічний колектив організовував для цього активні форми співпраці.

Так на протязі 2018-2019 навчального року в ДНЗ для батьків та громадськості проводились наступні заходи:

- загальні та групові батьківські збори;

- батьківський всеобуч;

- зустрічі у батьківській вітальні;

- Дні відкритих дверей;

- сумісні акції до Дня довкілля;

- психолого-педагогічні проекти в системі «Вихователь-батьки-діти»;

- «Тиждень безпеки»;

- «Тиждень дорожного руху»;

- розваги, конкурси, виставки.

У кожній віковій групі  оформлено  інформаційні куточки, в яких  освітлюються питання  згідно запитів батьків. Все це сприяло створенню довірливих взаємовідносин між родинами вихованців та педагогами.

 

Х. УПРАВЛІНСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ЗАВІДУВАЧА ДНЗ

     Управлінські дії та рішення завідувача ДНЗ були спрямовані здебільшого на забезпечення працездатності колективу та на виконання річних завдань:

- комплектація штатів відповідно до затвердженого штатного розпису;

- організація заходів з підготовки та реалізації проектів у навчально-виховному процесі;

- складання та підбір парціальних програм для здійснення освітньої діяльності;

- організація роботи щодо охоплення навчанням дітей  5-річного віку та обліку у мікрорайоні.

         До складу органів самоуправління дошкільного навчального закладу входять:

 - Рада ДНЗ

- Батьківський комітет ( голова  Черчата В.В.)

- Батьківські комітети груп

- Профспілковий комітет ( голова Полях В.А.)

- Педагогічна рада

- Загальні збори батьків та членів трудового колективу.

На початку 2018-2019 навчального року разом з батьківським комітетом було розроблено бізнес-план розвитку ДНЗ із залученням батьківських та депутатських коштів з метою подальшого зміцнення матеріально-технічної бази закладу.

 

ХІ. СИСТЕМА РОБОТИ ЩОДО СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ДИТИНИ

      Дошкільний навчальний заклад є державним закладом, у якому суворо дотримуються вимоги щодо забезпечення прав дитини, які закріплені у державних документах:

- Конституція України;

- Конвенція ООН про права дитини;

- Закон  України  «Про охорону дитинства»;

Для виявлення дітей пільгового контингенту у вересні  2018 року було проведено соціальне опитування сімей. Складено  соціальний паспорт ДНЗ. З батьками та членами родини проведена роз’яснювальна робота щодо права користування пільгами, проведене матеріально - побутове обстеження дітей пільгових категорій.

Протягом року сім’ям надавались консультації вихователями, практичним психологом, медичною сестрою, завідувачем та методистом.

 

ХІІ. СИСТЕМА  РОБОТИ  ЩОДО  ПОПЕРЕДЖЕННЯ  ТРАВМАТИЗМУ

     Діяльність адміністрації спрямована на виховання учасників навчально-виховного процесу ДНЗ якостей свідомого і обов’язкового виконання правил і норм безпечної поведінки в повсякденній діяльності і в умовах надзвичайної ситуації;

- формування навиків безпечної поведінки у нестандартних ситуаціях, формування знань про правила самозбереження, дорожнього руху, протипожежної безпеки.

Педагогами всіх вікових груп були проведені  тематичні консультації з батьками, проводилась робота з дітьми щодо формування навичок безпечної життєдіяльності. У методичному кабінеті закладу є достатня кількість дидактичного матеріалу: демонстраційні картинки, дидактичні настільні ігри, добірки тематичної художньої  літератури. Належна робота проводиться під час занять у вигляді різноманітних форм  і методів.У батьківських куточках висвітлювалися такі теми: « Ваші діти повноправні громадяни України», «Обов’язки дорослих щодо безпеки і захисту дітей», «Надання першої допомоги при нещасних випадках».

На нарадах при завідувачу ДНЗ постійно розглядалися питання щодо попередження дитячого травматизму.

Організація догляду за дітьми відбувається під постійним контролем адміністрації та медичного персоналу. Не залишається поза увагою питання безпеки життєдіяльності працівників. Систематично видаються накази з охорони праці. Регулярно проводяться інструктажі з техніки безпеки.

 Для працівників розроблені і видані на руки інструкції з охорони праці та посадові інструкції, які зберігаються на робочих місцях.

Роботу з охорони праці, безпеки життєдіяльності у дошкільному навчальному закладі можна назвати достатньою.

 

ХІІІ. СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ТА ЗМІЦНЕННЯ ЗДОРОВ’Я ПРАЦІВНИКІВ

В колективному договорі між адміністрацією та профспілковим комітетом є  перелік посад працівників ДНЗ, яким надається додаткова відпустка від 3 до 7 календарних  днів. Згідно трудового стажу робітників надаються виплати по листках непрацездатності, педагогічним працівникам надається щорічна відпустка з наданням матеріальної допомоги на оздоровлення згідно діючого законодавства (ст.57 Закону України « Про освіту»).

В дошкільному навчальному  закладі всі працівники сумлінно виконують свої обов’язки, працюють творчо, що є невід’ємною складовою успішного управління закладом.

 

ХІV. ПРОВЕДЕННЯ  РОБОТИ  ПО  ЗВЕРНЕННЮ ГРОМАДЯН

На виконання Закону України « Про звернення громадян» від 02.10.1996р.,Указу президента України №700/2002 «Про додаткові заходи забезпечення реалізації громадянами конституційного права на звернення», Інструкції з діловодства за зверненнями громадян, яка затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 14.04.1997р. №348, в дошкільному навчальному закладі проведено ряд заходів, а саме: заведені журнали обліку особистого прийому громадян, реєстрації пропозицій, заяв і скарг громадян.

За вересень-травень 2018-2019 навчального року кількість усних звернень склала  183   , із них     з метою оформлення дітей у дошкільний заклад -178  і        щодо працевлаштування -19. За ініціативи завідувача на особистому прийомі було  76      батьків . Порушені питання розглянуті, надані відповіді. Письмові звернення відсутні.

 

ХV. РОБОТА ПО ЗМІЦНЕННЮ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ ДНЗ

За 2018-2019 навчальний рік в дошкільному навчальному закладі за допомогою бюджетних коштів, благодійних внесків батьків та спонсорської допомоги була зміцнена матеріально-технічна база. А саме:

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ ПРО ВИКОРИСТАННЯ БАТЬКІВСЬКИХ КОШТІВ.

ПРИДБАНО:

1.     

Господарче мило

3702,00

2.     

Туалетне мило

3803,75

3.     

Миючий засіб 

8082,00

4.     

Чистячій засіб

7448,00

5.     

Пральний порошок

9170,00

6.     

Дезактин

1800,00

7.     

Праска

755,00

8.     

Принтер – 2 шт.

3697,37

9.     

Друкована література

580,00

10.

Стіл в логопедичний кабінет гр.5

1500,00

11.

Куллер СН-VII 8E гр.8

2350,00

12.

Конвектор Сатурн гр.1

599,00

13.

Ролети 115*170 в логопедичний кабінет гр.8

204,90

14.

Дидактичні ігри

685,00

15.

Кастрюля емальована

255,00

16.

Хустка українська 4 шт.

1100,00

17.

Іграшки дитячі

429,00

18.

Стільці дитячі

5920,00

19.

Металеві ємності

350,00

20.

Пилосмок

2899,01

21.

Шафа для постільної білизни

5000,00

22.

Килим

6900,00

23.

Вода питна, роз датчик води, помпа

8892,00

 

 

 

 

 

73779,69

 

 

  Сьогодні я хочу висловити щиру подяку вам, дорогі батьки, за небайдужість, розуміння і турботу, за тісну співпрацю з колективом закладу. Адже саме завдяки вашій благодійній та спонсерській допомозі, ми маємо задовільну матеріально-технічну базу, наш заклад користується попитом серед батьків, колектив може і хоче працювати, тому ми ставимо перед собою по-справжньому творчі завдання. Головним є те, що заклад прагне бути місцем, де діти завжди можуть відчувати себе комфортно, розвивати свої здібності, корегувати проблеми.

Підводячи підсумки роботи за рік, я хочу подякувати педагогам закладу, обслуговуючому персоналу, батькам  вихованців за спільну роботу, розуміння і підтримку у  реалізації наших ідей.

Сподіваюсь на подальшу співпрацю з колективом, батьками та громадськістю.

Дякую за увагу!